• Energieprestaties

Climatex - Energieprestaties
Climatex - Energieprestaties
Climatex - Energieprestaties
Climatex - Energieprestaties
Climatex - Energieprestaties
 • Climatex - Energieprestaties
 • Climatex - Energieprestaties
 • Climatex - Energieprestaties
 • Climatex - Energieprestaties
 • Climatex - Energieprestaties

Energieprestaties

De energieprestatieregelgeving vindt zijn oorsprong in de Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn is gegroeid in het kader van het Kyotoprotocol om de uitstoot van de broeikasgassen in gebouwen te verminderen.
In België zijn de gewesten bevoegd voor het omzetten van de Europese richtlijn, hetgeen zorgde voor een fundamentele ommekeer in het wetgevend kader en de bouwwijze.

Er worden eisen opgelegd op het vlak van:

 • Installaties: hoe energiezuiniger de installaties, hoe beter het resultaat. Desgevallend worden er ook eisen opgelegd op het vlak van hernieuwbare energie. Hierbij horend, zal het uitvoeren van een luchtdichtheidstest aanbevolen zijn om het resultaat positief te beïnvloeden.
 • U - en R - waarden: deze getallen geven de isolatie graad van een constructie-element weer.
 • Isolatiegraad van een gebouw: buiten de U-en R-waarden, worden er ook globale eisen opgelegd voor het geheel.
 • Ventilatie: de vereiste minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een goede binnenluchtkwaliteit en een gezonde woning.
 • Oververhitting: Bij nieuwe woningen moet het risico op oververhitting geminimaliseerd worden.
 • Bouwknopen: dit zijn de plaatsen waar er mogelijk extra warmteverlies kan optreden.
Bouwheren dienen zich te richten tot een EPB - verslaggever (Vlaanderen), EPB - adviseur (Brussel) of een EPB-verantwoordelijke(Wallonië) om het gebouw te controleren op conformiteit met de toepasselijke reglementeringen.

Het behalen van de vastgelegde niveaus voor thermische isolatie en energieprestatie beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties. Het voldoen aan de verschillende niveaus bevordert het algemene comfort van de gebouwen.

EPC - certificatie voor verkoop en verhuur

Het energieprestatiecertificaat (EPC certificaat) bij de verkoop en verhuur van residentiële gebouwen is het gevolg van de Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen.

De omzetting van deze richtlijn naar Vlaamse wetgeving gebeurde met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008, houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit.

Het energieprestatiecertificaat drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Hiermee kan de energetische prestatie van de gebouwen onderling vergeleken worden. Daarnaast staan op het EPC ook een aantal energiebesparende aanbevelingen vermeld. Deze zijn informatief en niet verplicht uit te voeren.

Met het EPC hebben de toekomstige bewoners zicht op de energetische kwaliteit van hun woning. Een goed geïsoleerde woning is bovendien ook comfortabel en levert een positieve bijdrage aan de reductie van CO² voorgelegd worden aan de kandidaat-koper (vanaf 1 november 2008) of kandidaat-huurder (vanaf 1 januari 2009).

Het EPC is tien jaar geldig.

Het EPC voor verkoop en verhuur van woningen kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A. Om erkend te worden als energiedeskundige type A moet de kandidaat beschikken over een getuigschrift van een opleiding, erkend door het Vlaams Energieagentschap.

Naast de erkenning van energiedeskundige type A wordt in het besluit ook de erkenningprocedure van type B deskundigen beschreven. Energiedeskundigen type B kunnen de vrijwillige energieaudit van een woning uitvoeren. Zij mogen echter geen EPC opmaken.

Controle op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en op de deskundigheid van de energiedeskundigen zal gebeuren door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Externe energiedeskundige publieke gebouwen

Vanaf 1 januari 2009 moeten een groot aantal publieke gebouwen een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Deze verplichting geldt voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² waar een publieke organisatie is gehuisvest die vaak door het publiek wordt bezocht.

Het EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door ofwel een erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen ofwel door een interne energiedeskundige.

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van een kengetal.

Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van exact één jaar. Op het energieprestatiecertificaat zal de energieprestatie van het gebouw vergeleken worden met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen door het kengetal te positioneren op een kleurenbalk.

Daarnaast worden op het energieprestatiecertificaat ook energiebesparende adviezen vermeld. Hoewel deze adviezen niet verplicht uit te voeren zijn voor de ge- bruiker, geven ze de gebruiker en bezoekers van het gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen.

Wat wordt verstaan onder publieke organisaties?

 • Federale overheid, incl. de parastatalen
 • Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstan- digde agentschappen
 • Provinciale overheden
 • Gemeentelijke overheden, incl. OCMW's
 • Overheidsbedrijven
 • Onderwijsinstellingen
 • Welzijnsvoorzieningen
 • Gezondheidsvoorzieningen

EAP-audit ( energiedeskundige type B )

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven.

Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie, Kortom, de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.

Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro's besparen. 

Verwar dit advies niet met het verplicht energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur! 

De audit gaat dieper in op de energetische aspecten van:

 • De gebouwschil; dit is het geheel van vloer, muren, dak en openingen
 • De verwarmingsinstallatie
 • De productie van warm water

Optioneel kunt u vragen aan de deskundige ook de ventilatiebehoeften van uw woning in kaart te brengen of na te gaan hoe het zomercomfort kan verhoogd worden. 

Voordeel van een EAP-audit? 

 • Grote energiebesparing mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd
 • Inzicht in de energiestromen in uw woning
 • Technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd
 • Een belangrijke belastingvermindering 

Contacteer ons over Energieprestaties